వెంకటేశ్వరస్వామికి ఈ రెండింటితో ముడుపు కడితే ఎంతటి కోరిక అయినా తీరిపోతుంది

15

(12)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here