రేపు సోమవారం,రోహిణి నక్షత్రం ఇలాంటి రోజు మళ్ళి రాదు బెల్లంతో ఇలా చేస్తే సర్వదోషాలు పోయి ధనవంతులే

331

(307)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here